26 Temmuz 2023, 12:55 tarihinde eklendi

Aşure Günü Yapılacak İbadetler

Aşure Günü Yapılacak İbadetler
 • Muharrem ayının onuncu günü, Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu gün, İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilidir. Nuh Peygamberin gemisinin tufandan kurtulması, Hz. Musa'nın kavmini Firavun'un zulmünden kurtarması, Hz. İbrahim'in ateşe atılmasından kurtulması gibi birçok önemli olayın yaşandığına inanılır. Bu nedenle Aşure Günü, Müslümanlar arasında önemli bir gün olarak kabul edilir..
 • Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) ...
 • Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. ...
 • Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. ...
 • Çok selam vermeli.

 

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra 11 defa:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

365 defa Âyete'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek..

 

MUHARREM AYI ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.

Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."

Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.

 

Aşure Günü 10 Çeşit Erzak Hakkında Hadis-i Şerif:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) ailesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun rızkına bolluk ihsân eyler.”

(Taberânî, Evsat, IX, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir –radıyallâhu anh– bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk.” buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)

Aşure Günü Orucu Hakkında Hadis-i Şerif

“Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra da tutmak sûretiyle yahudîlere mu­hâlefet edin!” buyruldu. (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK 6 FAZİLETLİ İBADET

 • Gusül abdesti alın!
 • Oruç tutun!
 • İftar verin!
 • Sadaka verin ve ikramlarda bulunun!
 • Evinize 10 çeşit ihtiyaç alın!
 • En az 10 kişiye selam verin!

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *